LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN CAMPERLICIOUS.NL

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten behoeve van kopers en opdrachtgevers. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten die door of met Camperlicious zijn gesloten. Afwijkingen hiervan gelden alleen indien schriftelijk bevestigd.

Artikel 1: Offertes

De aanbieding van Camperlicious wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is, indien een termijn voor aanvaarding is gesteld, van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de kampeerauto onverkocht is gebleven.

Artikel 2: De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronische overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3: De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

Artikel 4: Leveringstermijn en overschrijdingen

 1. bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de kampeerauto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van 6 weken nog niet geleverd heeft de koper het recht de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn de gekochte zaak aflevert zal een eventuele prijsverhoging niet worden doorberekend. Zodra bij de verkoper bekend wordt dat hij niet binnen de gestelde termijn kan leveren dient hij dit onverwijld mede te delen aan de koper.
 2. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de kampeerauto heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren.
 3. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 5: Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, maar niet voordat de levering plaatsgevonden heeft. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van deze annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs inclusief accessoires van de geannuleerde kampeerauto.

Indien de koper na 10 dagen deze schadevergoeding nog niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mede te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde kampeerauto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet heeft voldaan.

Zolang de kampeerauto of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de kampeerauto, evenals een verzekering tot geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.

De koper is voorts verplicht de geleverde kampeerauto voor zijn rekening te doen onderhouden.

De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de caravan of kampeerauto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7: Verkoop met inkoop.

 1. Indien bij gebruik van een kampeerauto of andere zaak tegen inkoop van een gebruikte kampeerauto of gebruikte andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de gekochte kampeerauto of andere zaak het oude blijft gebruiken. Wordt laatstgenoemde kampeerauto eerst eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
 2. Indien blijkens de koopovereenkomst door verkoper een gebruikte auto, caravan of kampeerauto of andere zaak wordt ingekocht maar waarbij de verkoper de gebruikte auto, caravan of kampeerauto of zaak niet heeft geïnspecteerd vanwege een reden die in alle redelijkheid niet aan de koper is toe te rekenen, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door koper opgegeven en door hem daartoe ondertekende inkoopverklaring. Indien bij feitelijke aflevering van de gebruikte ingekochte auto, caravan, kampeerauto of andere zaak ter uitvoering van de inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet, zoals blijkt uit de inkoopverklaring aan verkoper bekend konden zijn. Dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en de eventuele waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door verkoper aan koper gespecificeerd in rekening worden gebracht. Deze kosten CQ. Waardevermindering worden verrekend met de kopper te betalen inkoopprijs. Verkoper kan van koper zekerheid verlangen voor de voldoening door koper van de door hem berekende kosten C.q. Waardevermindering.
 3. Het in lid 1 gestelde laat onverlet het recht van verkoper de inkoopovereenkomst te ontbinden indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt. Indien koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met verkoper overeengekomen koopprijs voor de kampeerauto of andere zaak te voldoen, dan kan de koper de koopovereenkomst van de gekochte auto, caravan, kampeerauto of andere zaak schriftelijk en binnen 8 dagen na ontbinding door de verkoper annuleren, mits hij binnen 10 dagen na annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde kampeerauto of andere zaak. Indien koper na 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mede te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 8: Betaling.

 1. De schulden van de koper of opdrachtgever aan verkoper of reparateur worden beschouwd als brengschulden.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet 15 % van het vastgestelde bedrag direct na het opmaken van de overeenkomst maar uiterlijk binnen 2 dagen na het opmaken van de overeenkomst contant of op het zakelijk bankrekeningnummer van Camperlicious geschieden. Het restbedrag bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
 3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is de verkoper gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, dit te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag, wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling C.q.. Betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
 4. Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper of reparateur gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
 5. Indien na uitvoering van de verkoper of reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen 2 weken na laatst bedoelt tijdstip niet is afgehaald, is de reparateur gerechtigd om stallingskosten C.q. Opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf C.q. ter plaatse geldende tarief.


Camperlicious.nl

E-mailadres: [email protected]
Mobiel: 06 14 68 66 26
Inschrijving KvK Nr. 60108649
Bankrekeningnummer. NL29ABNA0527466638

Klantbeoordelingen

Google review Dorenda van Aasseldonk Dorenda van Aasseldonk

De eigenaar Jasper denkt met je mee bij de aankoop en heeft goede service en bij kleine gebreken komt hij alle garantieafspraken perfect na. Een betrouwbaar adres om een fijne camper te kopen.

Google review William van Nunen William van Nunen

Jasper is een eerlijke kerel, no nonsens what you see is what you get, Komt zijn afspraken na. Nu bijna drie jaar geleden onze camper gekocht. Geen minuut spijt van gehad. Bedankt kerel.

Google review René Ketelaars René Ketelaars

Open en transparant. Komt zijn belofte na! Aanrader!

Google review Aat Ambachtsheer Aat Ambachtsheer

Eigenaar komt eerlijk over. Mooie campers te koop.

Bekijk alle reviews

Wij werken met de volgende merken:

 

Zoekt u iets speciaals?

Vind je de perfecte camper niet in onze huidige collectie? Geen probleem! Wij gaan graag speciaal voor jou op zoek. Klik hier om ons te laten weten wat voor soort camper je precies zoekt. 

Lees meer >>